nl en
Public space
Public space
Jun 15

The Woman of Fate, solo

Opening DAIR, Chongqing, China.
pro.648.img_0928.webp
pro.648.img_1014.webp
pro.648._mg_4689.webp
pro.648._mg_8260.webp
pro.648._mg_8265.webp
With performer Yanzi, Huahua, Qianxi and Tao.
With performer Yanzi, Huahua, Qianxi and Tao.
pro.648.img_0938.webp
pro.648.img_0991.webp
pro.648.img_1001.webp
pro.648.img_1003.webp
pro.648.img_1015.webp